ภาพกิจกรรม

ถวายเทียนพรรษาวัดบ้านค่าย
เทียนที่ชาวบ้านช่วยกันหล่อแล้วนำมาประกวดก่อนถวายแด่พระสงฆ์

ถวายเทียนพรรษาวัดบ้านค่าย
ประกวดขบวนรถแห่เทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษาวัดบ้านค่าย
รถขบวนแห่เทียนพรรษาของตำบลตาขัน

ถวายเทียนพรรษาวัดบ้านค่าย
ชาวบ้านที่มาร่วมงานแห่เทียนพรรษา

ถวายเทียนพรรษาวัดบ้านค่าย
ถวายเทียนพรรษาจำนวน 104 ต้น โดยมีนายอำเภอบ้านค่ายเป็นประธาน

ถวายเทียนพรรษาวัดบ้านค่าย
ประกวดวาดภาพพระพุทธประวัติ
แห่เทียนจำนำพรรษา วัดบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 29 กรกฎาคม 2547
จัดโดย : สภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านค่าย
ณ วัดบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ประวัติ เทียนพรรษา
วันเข้าพรรษาเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงบัญญัติให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือนในฤดูฝน ระหว่างแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เพื่อไม่ให้พระสงฆ์ไปเหยียบย่ำข้าวกล้าของชาวนาให้ได้รับความเสียหาย

ในวันเข้าพรรษามีประเพณีที่สำคัญ 2 ประเพณี ได้แก่ ประเพณีแห่เทียนพรรษาและประเพณีการถวายผ้าอาบน้ำฝน

ประเพณีแห่งเทียนพรรษานั้น เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่ขึ้น เพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน การนำเทียนไปถวายชาวบ้านมักจัดขบวนแห่กันอย่างเอิกเกริกสนุกสนานและปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี

การถวายเทียนจำนำพรรษา เชื่อกันว่ามีสาเหตุ 2 ประการ คือ
1. พระอนุรุทธะ สาวกของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม ฉลาดรอบรู้พระธรรมวินัยอย่างแตกฉาน เพราะในชาติปางก่อนพระอนุรุทธะเคยให้แสงประทีปเป็นทาน

2. หญิงคนหนึ่งไปฟังธรรมที่เชตวนาราม เมืองสาวัตถี พอพลบค่ำก็ให้คนไปนำประทีปที่บ้านตนมาจุดให้แสงสว่างแก่คนที่มาฟังธรรม ครั้งนางตายไปก็ไปเกิดเป็นเทพธิดามีรัศมีเป็นแสงสว่างสวยงาม

ประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร
อาจารย์สมบัติ พลายน้อย ได้เคยเขียน เกี่ยวกับประเพณีหลวงและประเพณีราษฎร ไว้ดังนี้

ประเพณีหลวง เรียกเป็นทางการว่า "การพระราชกุศลหล่อเทียนพรรษา" ประเพณีนี้พระมหากษัตริย์ทรงหล่อเทียนพรรษาด้วยพระองค์เอง และเสด็จพระราชดำเนินทรงจุดบูชาพระรัตนตรัยเฉพราะพระอารามหลวงที่สำคัญ นอกนั้นทรงโปรดเกล้า ฯ ให้ผู้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์

ประเพณีราษฎร เรียกกันว่า "เทียนจำนำพรรษา" หรือ "เทียนพรรษา" ประเพณีนี้ประชาชนเป็นผู้หล่อเทียนจำนำพรรษา ปัจจุบันเทียนพรรษามี 2 ชนิด คือ เทียนพรรษาแบบจุดได้ กันเทียนพรรษาแบบจุดไม่ได้ เทียนพรรษาแบบจุดไม่ได้นี้จะไม่มีไส้ มีแต่ไม้หรือเหล็กกันเทียนหัก เพราะทำขึ้นมาเพื่อประกวด หรือถวายเป็นพุทธบูชาเท่านั้น


ประเพณีการแห่เทียนจำนำพรรษานี้ เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติทั่วไปในประเทศไทย แต่ที่ทำกันเป็นประเพณีใหญ่โตที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีการแกะสลักต้นเทียนอย่างสวยงามและจัดประกวดแข่งขันก่อนแก่ไปถวายตามวัดต่างๆ

การแห่เทียน เป็นประเพณีที่แสดงถึงความศรัทธา ความสามัคคีของชุมชนและเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ธำรงอยู่ต่อไป แม้ว่าปัจจุบันจะมีการปรับเปลี่ยนเป็นการซื้อเทียนพรรษาสำเร็จรูป มีไฟนีออนหรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ถวายแทน แต่ถ้าทุกคนช่วยกันสืบสานประเพณีอันดีงานนี้ไว้ ประเพณีการหล่อเทียนและแห่เทียนจำนำพรรษาก็จะเป็นประเพณีอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป


กิจกรรมในงานวันแห่งเทียนพรรษาวัดบ้านค่าย


1. การถวายเทียนจำนำพรรษาจำนวน 104 ต้น
2. ประกวดขบวนรถแห่เทียนพรรษา
3. ประกวดการวาดภาพพุทธประวัติ
4. ประกวดสวดมนต์หมู่
5. ประกวดกลองยาว

งานถวายเทียนจำนำพรรษานี้จะจัดขึ้นทุกปี ซึ่งปีต่อๆ ไป จะมีการรณรงค์ให้กว้างขวางขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคต


โดย...แม่มดสีม่วง